Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

 

Artikel 1. Definities

Joed ICT                 : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende               te Heerenveen en ingeschreven bij de KvK onder nummer 0          1131351;

Opdrachtgever         : de natuurlijke of rechtspersoon die met Joed ICT een                     Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Joed ICT een                   offerte daartoe heeft uitgebracht;

Dienst                    : de activiteit(en) die Joed ICT voor Opdrachtgever zal                               verrichten;

Overeenkomst         : de overeenkomst tussen Joed ICT en Opdrachtgever                               krachtens welke Joed ICT de Dienst zal uitvoeren, inclusief                     deze Algemene Voorwaarden;

Systeem                 : een overeengekomen hardware/softwareplatform met een                      bepaalde functionaliteit.

 

Artikel 2. Offerte en Overeenkomst

 1. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Joed ICT, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Joed ICT heeft het recht de geoffreerde prijzen aan te passen indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn.
 3. De Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur schriftelijk te aanvaarden, maar deze wordt eveneens geacht aanvaard te zijn indien Opdrachtgever ermee instemt, of althans die indruk wekt, dat Joed ICT uitvoering geeft aan de offerte.
 4. De Overeenkomst kan uitsluitend met wederzijdse toestemming en schriftelijk worden gewijzigd. Meerwerk kan daarentegen ook mondeling overeengekomen worden.
 5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard of geacht moet worden aanvaard te zijn.
 6. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afwijkende of aanvullende bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever zijn voor Joed ICT alleen bindend indien en voor zover deze door Joed ICT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Joed ICT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Joed ICT of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 8. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Joed ICT zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Joed ICT zal de Dienst naar beste vermogen uitvoeren, met de zorgvuldigheid en het vakmanschap dat van haar als opdrachtnemer in redelijkheid mag worden verwacht. De verplichting van Joed ICT kwalificeert steeds als een inspanningsverplichting.
 3. Door Joed ICT opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Joed ICT is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft Joed ICT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joed ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Joed ICT

worden verstrekt.

 1. Joed ICT zal, zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, niet zelfstandig wijzigingen aanbrengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, met uitzondering van wijzigingen die Joed ICT noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 2. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Joed ICT  Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever afhankelijk van de inhoud van de Dienst toegang tot een administratief account en/of een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht de geleverde producten en/of diensten kan beheren, accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte aangegeven grenzen.
 3. Iedere handeling die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker wordt verricht, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Joed ICT te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 4. Indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Joed ICT niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden heeft Joed ICT het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel verdere leveringen op te schorten.

 

Artikel 4. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van software, Systemen of andere werken wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de offerte aangegeven duur c.q. project. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
 2. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden met een stilzwijgende verlenging met telkens 12 maanden, behoudens opzegging tegen het einde van een termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Mocht de opdrachtgever een natuurlijk persoon zijn dan is deze, in afwijking van het in lid 2 bepaalde, gerechtigd de verlengde overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand op te zeggen.
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding, om welke reden dan ook, is Joed ICT gerechtigd om direct na afloop van de Overeenkomst alle op systemen onder haar beheer opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Joed ICT zal Opdrachtgever in dat geval een kopie van deze data verschaffen.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst heeft Joed ICT het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Joed ICT op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 5. Wijziging opdracht

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan aanvullende kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever. Indien partijen minderwerk overeenkomen heeft Opdrachtgever recht op vergoeding van de directe kosten die daarmee worden bespaard.
 2. Indien Joed ICT, door omstandigheden die hem ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden die bezwaarlijker zijn dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is Joed ICT gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Dienst te annuleren.

 

Artikel 6. Oplevering en aanvaarding

 1. Indien bij een Dienst een acceptatietest is overeengekomen, is daarop het in dit artikel bepaalde van toepassing.
 2. Opdrachtgever dient binnen 8 werkdagen na oplevering de acceptatietest uit te voeren en de Dienst goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever binnen deze periode de Dienst niet (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd. Een afkeuring dient gemotiveerd te geschieden en gebaseerd te zijn op reproduceerbare gebreken.
 3. Indien Opdrachtgever de Dienst geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Joed ICT zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring onjuist is. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed- of af te keuren.
 4. Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies het resultaat deugdelijk gemotiveerd en gerechtvaardigd blijft afkeuren, is zowel Opdrachtgever als Joed ICT gerechtigd de Overeenkomst voor wat betreft de betreffende Dienst te annuleren. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van de voor de afgekeurde resultaten betaalde prijs, minus een redelijke vergoeding voor de daadwerkelijk aan de Dienst bestede uren. Joed ICT kan slechts van dit recht gebruikmaken na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is.
 5. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

 

 


Artikel 7. Prijzen en tariefswijzigingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en dienen derhalve daarmee verhoogd te worden.
 2. Alle prijzen op de website van Joed ICT zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Joed ICT gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Joed ICT zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Joed ICT zal voor elk door Opdrachtgever verschuldigd bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. Dit is een fatale termijn.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Joed ICT gerechtigd bij vooruitbetaling de verschuldigde bedragen te declareren.
 3. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door Joed ICT noodzakelijk is.
 4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden dan wel overlijdt.
 6. In bovenstaande gevallen heeft Joed ICT voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 9. Ontwikkeling van specifieke werken

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, software, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke werken, zullen partijen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Joed ICT zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
 2. Joed ICT is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 3. Joed ICT heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van software. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken.
 4. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zal Joed ICT de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking stellen en is Opdrachtgever gerechtigd in deze software wijzigingen aan te brengen.
 5. Op werken die krachtens dit artikel worden ontwikkeld, geldt een acceptatietest zoals bedoeld in artikel 6 tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Systeemontwikkeling

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het realiseren van een Systeem zullen Partijen schriftelijk specificeren aan welke eisen het Systeem dient te voldoen. Joed ICT zal zich inspannen het Systeem met zorg te realiseren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
 2. Opdrachtgever zal op verzoek van Joed ICT medewerkers en hulppersonen van Joed ICT alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van het Systeem mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze Systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en –behoudens calamiteiten- alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 3. Tenzij anders overeengekomen is de keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Joed ICT zal desgevraagd aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware, netwerken en verbindingen niet aan de eisen van Joed ICT voldoen, is Joed ICT gerechtigd realisatie, installatie of configuratie van het Systeem te weigeren.
 4. Bij de realisatie van een Systeem is artikel 9 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, software, werken, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Joed ICT of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de software of andere materialen of werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Deze gebruiksrechten zijn niet exclusief tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is.
 3. De in het vorige lid verstrekte gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van Joed ICT niet toegestaan de werken en dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de werken uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 5. Het is Joed ICT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Joed ICT door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Joed ICT, onverminderd het recht van Joed ICT om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen staken.

 

Artikel 12. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:

–            inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en portretrecht,

–            erotisch of pornografisch is,

–            smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,

–            een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,

–            ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat,

–            hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, of

–            kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Indien en zodra Opdrachtgever in strijd handelt met een van deze bepalingen, of toestaat dat derden hiermee in strijd handelen is Joed ICT gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Diensten per direct te ontzeggen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

 1. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Joed ICT, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 2. Opdrachtgever zal zich inspannen om door hem geïnstalleerde of gebruikte software met een hoge mate van zorgvuldigheid te onderhouden en om deze vrij van veiligheidslekken te houden. In het bijzonder zal Opdrachtgever het gebruik van software vermijden die “end of life” is verklaard door de leverancier of ontwikkelaars dan wel waarvoor geen actieve ondersteuning meer wordt geboden. Opdrachtgever zal zich houden aan door Joed ICT gestelde technische minimumeisen met betrekking tot veiligheid, compatibiliteit en dergelijke betreffende door Opdrachtgever gebruikte software.
 3. Joed ICT is gerechtigd om door haar beschikbaar gestelde software te verwijderen indien het voortgezet gebruik van deze software naar haar oordeel onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt. Joed ICT zal Opdrachtgever daar tijdig over informeren.
 4. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals deze van tijd tot tijd gelden.
 5. Zonder toestemming van Joed ICT is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Joed ICT verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen of bekend te maken.
 6. Joed ICT is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Joed ICT ontstaat.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Joed ICT van alle kosten en schade met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 8. Joed ICT kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Joed ICT bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 9. Opdrachtgever verstrekt hierbij Joed ICT een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Joed ICT verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Joed ICT geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Joed ICT.
 10. Indien Joed ICT constateert dat Opdrachtgever zich kennelijk schuldig maakt aan overtreding van enige bepaling uit dit artikel, is Joed ICT gerechtigd alle maatregelen te nemen om aan een dergelijke overtreding een einde te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld maatregelen als het blokkeren of ontoegankelijk maken van het materiaal of het beëindigen van processen of computerprogramma’s uitgevoerd door Opdrachtgever. Joed ICT zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 11. Joed ICT is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of anderszins verband houdt met de inhoud van website van Opdrachtgever. Noch is Joed ICT aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of anderszins verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van de Dienst wordt verkregen c.q. gegenereerd. Opdrachtgever vrijwaart Joed ICT voor aanspraken, met betrekking tot schade als bedoeld in dit lid, van derden.

 

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Joed ICT voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Joed ICT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Joed ICT, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Joed ICT schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Hieronder valt mede schade geleden door Joed ICT in verband met het op naam van Joed ICT geregistreerd houden van een domeinnaam ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Joed ICT is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Joed ICT.
 6. Indien Joed ICT een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Joed ICT op eerste verzoek van Opdrachtgever medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Joed ICT gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen.

 

Artikel 14. Co-located hosting

 1. Indien Opdrachtgever computersystemen of andere apparatuur (“Co-located Apparatuur”) ter beschikking stelt aan Joed ICT ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. De Co-located Apparatuur blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt in bruikleen verstrekt aan Joed ICT voor de duur van de Overeenkomst. Voor dit recht van bruikleen is Joed ICT geen vergoeding verschuldigd.
 3. Joed ICT zal de Co-located Apparatuur uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
 4. Schade aan de Co-located Apparatuur is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij sprake is van schade door opzet of grove schuld van Joed ICT.
 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Joed ICT het recht de Co-located Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Joed ICT gerechtigd de Co-located Apparatuur te verkopen teneinde nog openstaande schulden van Opdrachtgever te voldoen. Eventuele meeropbrengsten bij een dergelijke verkoop zullen worden terugbetaald aan Opdrachtgever.

 

Artikel 15. Beschikbaarheid van haar systemen – back-ups

 1. Ten behoeve van de Dienst zal Joed ICT zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Joed ICT opgeslagen data te realiseren, maar Joed ICT biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever erkent dat de beschikbaarheid van het internet en andere technische zaken de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Dienst kunnen beïnvloeden.
 3. Joed ICT is gerechtigd het systeem (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Joed ICT te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Joed ICT ontstaat.
 4. Joed ICT zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Joed ICT is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 5. Het maken van reservekopieën (back-ups) is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Uitsluitend indien zulks expliciet is overeengekomen, zal Joed ICT regelmatig reservekopieën maken van door Opdrachtgever op systemen van Joed ICT opgeslagen data en deze op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Ingeval van beëindiging, om welke reden dan ook, van de Overeenkomst zal Joed ICT de laatste versie van dergelijke reservekopieën niet eerder vernietigen dan na ommekomst van 2 weken na beëindiging van de Overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bij beëindiging van de Overeenkomst tijdig te verzoeken om een reservekopie.
 6. Joed ICT zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Joed ICT is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Joed ICT is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 7. Joed ICT zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Joed ICT. Joed ICT kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 8. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Joed ICT zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 9. Indien naar het oordeel van Joed ICT een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Joed ICT of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Joed ICT gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Joed ICT is gerechtigd alle kosten en schade die in redelijk verband met een dergelijk gevaar staan op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 16. Geheimhouding/verwerking persoonsgegevens

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Joed ICT zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Joed ICT, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Joed ICT daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Joed ICT zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Joed ICT zal persoonsgegevens die worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de Dienst niet anders verwerken dan in opdracht van Opdrachtgever, tenzij de wet anders voorschrijft. Opdrachtgever vrijwaart Joed ICT tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met (de verwerking van) deze gegevens. Opdrachtgever aanvaardt de taken en verantwoordelijkheden van ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vrijwaart Joed ICT van die verplichtingen. Opdrachtgever zal daartoe alle verplichtingen nakomen die de wet aan de verantwoordelijke oplegt.
 4. Indien Joed ICT op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Joed ICT staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten en de te ontvangen vergoeding niet onredelijk is.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Joed ICT.
 2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Joed ICT niet nakomt is Joed ICT zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen onder zich te nemen totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van Joed ICT op vergoeding van schade, gederfde winst en interest en/of ontbinding.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Joed ICT is slechts aansprakelijk tot vergoeding van schade voor zover dit uit dit artikel blijkt.
 2. Joed ICT is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of anderszins verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van de Dienst en/of de website wordt verkregen c.q. gegenereerd.
 3. De totale aansprakelijkheid van Joed ICT uit hoofde van een vrijwaring en/of  niet nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst  en/of daarmee verband houdende verplichtingen en/of een onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever of door Opdrachtgever tot de Dienst en/of de website toegelaten derden is beperkt tot directe schade en tot maximaal

het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden.

 1. Indien in rechte onherroepelijk wordt vastgesteld dat Joed ICT voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan de in lid 3 genoemde limiet, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade alsmede tot een bedrag van maximaal € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om de prestaties van Joed ICT aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
 2. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de overeenkomst.
 1. De totale aansprakelijkheid van Joed ICT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 2. Aansprakelijkheid van Joed ICT voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade verband houdend met (recovery van) verloren data en schade door bedrijfsstagnatie, is in ieder geval uitgesloten.
 3. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Joed ICT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 4. De aansprakelijkheid van Joed ICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of daarmee verband houdende verplichting en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts indien Opdrachtgever Joed ICT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan haar een redelijke termijn tot deugdelijke nakoming zal worden gegeven, en Joed ICT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Joed ICT in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na ontstaan daarvan schriftelijk bij Joed ICT meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Joed ICT vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering, indien niet deugdelijk gemeld in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Joed ICT voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem of dienst dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Joed ICT geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Joed ICT.

 

Artikel 19. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Joed ICT door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Joed ICT kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 20. Personeel

 1. Opdrachtgever zal werknemers van Joed ICT die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Joed ICT voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Joed ICT in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joed ICT. Onder werknemers van Joed ICT worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Joed ICT of van één van de aan Joed ICT gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Joed ICT of van één van de aan Joed ICT gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 21. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van Joed ICT zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. De door Joed ICT ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

 

-.-.-.-.-.-.-.-